תפריט
כפתור ימני - מכביסט כפתור אמצעי - ניהול מנוי כפתור אמצעי - חנות
כפתור ימני - מכביסט כפתור אמצעי - ניהול מנוי כפתור אמצעי - חנות

תקנון
תנאי השימוש במנויים ובכרטיסי הכניסה
למשחקי הכדורסל של קבוצת
מכבי FOX תל-אביב
  1. הוראות כלליות
1. 1.רכישה ו/או שימוש בכרטיס כניסה ("הכרטיס") ו/או במנוי עונתי ("המנוי") למשחקי הכדורסל של מכבי FOX תל אביב ("הקבוצה" או "המועדון") על ידי המחזיק בו ("המחזיק"), כפופים לצורך כל דבר ועניין להוראות תקנון זה.
2. 1.רכישת הכרטיס ו/או המנוי ו/או השימוש בו על ידי מחזיק מהווים הסכמה וקיבול לכל תנאי השימוש המפורטים בתקנון זה.
3. 1.המנוי מקנה לבעל המנוי את הרשות להיכנס בעונת משחקים ספציפית למשחקי הבית של הקבוצה בהיכל "מנורה מבטחים" (להלן: "ההיכל"), אותם היא תשחק בפועל בליגה הישראלית ובמפעל/ים אירופאי/ם, ככל שתשתתף בהם הקבוצה, אך למעט המשחקים הבאים, אשר לא יכללו בגדר המנוי אף אם יערכו בהיכל:
1. 3. 1.הפיינל פור של הליגה הישראלית (במידה וייערך) ו/או משחק חצי הגמר ו/או משחק הגמר של הליגה הישראלית (במידה וייערך במתכונת של משחק אחד) ו/או סדרת חצי הגמר ו/או סדרת הגמר של הליגה הישראלית (ככל שתיערך סדרה שכזו).
2. 3. 1.משחקי גביע המדינה.
3. 3. 1.הפיינל פור ומשחק הגמר של טורניר היורוליג או מפעל אירופאי אחר בו תשתתף הקבוצה, אם וככל שתשתתף בו.
4. 1.ככל שלא מצויין במפורש אחרת, ההוראות הנוגעות לבעלים ו/או מחזיק של כרטיס יחולו גם על בעלים ו/או מחזיק של מנוי.
5. 1.כרטיסים ומנויים ניתן לרכוש דרך אתר האינטרנט של המועדון שכתובתו: http://www.maccabi.co.il (בהתאם להנחיות המופיעות באתר), או באמצעות הטלפון 03-6059333 או 2024* או בכתובת המועדון ברח' יגאל אלון 53, תל אביב, או בחנות המועדון בהיכל.
6. 1.רכישת כרטיס ו/או מנוי הינה על בסיס מקום פנוי ובהתאם למחירון הכרטיסים והמנויים המפורסם על ידי המועדון מעת לעת (להלן: "המחירון"), ואולם המועדון רשאי ליתן קדימות ו/או הנחה ברכישת כרטיסים לאוכלוסיות שונות בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי (למשל, למחדשי מנויים).
7. 1.רק המחזיק בכרטיס בר תוקף (לרבות כרטיס שהופק מכוח מנוי) רשאי להיכנס להיכל במועד הנקוב בכרטיס בלבד.
8. 1.מובהר בזאת כי כל כרטיס (ולמען הסר ספק גם מנוי וכרטיס שהופק מכוח מנוי) מקנה זכות כניסה לאדם אחד בלבד למשחק, וכי מחיר הכרטיס ו/או המנוי איננו כולל חניה ו/או הסעות ו/או אוכל/שתיה.
9. 1.כל גיל חייב בכרטיס ו/או במנוי בתוקף.
  1.  העברה, מכירה וביטול של כרטיסים ומנויים
1. 2.בעלים של כרטיס למשחק בודד זכאי למוכרו ו/או  להעבירו לצד שלישי בכפוף להוראות כל דין (לרבות הוראות סעיף 194א לחוק העונשין, תשל"ז-1977 האוסר על ספסרות), ואולם המועדון לא ישא בכל אחריות כלפי מי שרכש כרטיס מגורם בלתי רשמי, והוא אינו מתחייב לכבד את הכרטיס אם וכל שיתברר כי הכרטיס איננו מקורי ו/או כי נעשה בו שימוש קודם ו/או כי נפל בו פגם מהותי כלשהו. תנאי תקנון זה יחולו גם על מי שרכש כרטיס שלא ישירות מהמועדון והשימוש בכרטיס מהווה הסכמה להוראות תקנון זה.
2. 2.תוקף המנוי הינו מיום הנפקתו/חידושו ועד לסיום עונת המשחקים הנקובה בו. המנוי הינו אישי ואינו ניתן להעברה או למכירה, אלא באישור מראש ובכתב מהמועדון ובכפוף לשיקול דעתו הבלעדי של המועדון.
3. 2.במקרה של אובדן או גניבת תג המנוי, יש לדווח על כך מיידית למועדון. תג מנוי חדש חלף התג שנגנב ו/או אבד כאמור, יונפק לבעל המנוי עם הצגת תעודה מזהה וכנגד תשלום דמי טיפול בסך 25 ₪.
4. 2.ניתן לבטל עסקה לרכישת מנוי בתוך 14 יום מביצוע הרכישה, בפניה בכתב למועדון ובצירוף פרטים מלאים בתמורה להחזר כספי. מסכום ההחזר הכספי בגין הביטול ינוכו, עבור כל מנוי אשר בוטל, דמי ביטול בסך של 100 ₪ או 5% ממחיר המנוי, הנמוך מביניהם. במידה שהתקיימו משחקים של הקבוצה שהיו כלולים במחיר המנוי במהלך התקופה שממועד מרכישת המנוי ועד לביטולו, יקוזז מההחזר הכספי גם מחירו של כרטיס בודד בגין כל משחק שהתקיים עד לביטול המנוי, וזאת בין אם נעשה שימוש במנוי בפועל ובין אם לאו.
5. 2.ניתן לבטל עסקת רכישת כרטיס בתוך 14 יום מביצוע הרכישה, בפניה בכתב למועדון ובצירוף פרטים מלאים בתמורה להחזר כספי, וזאת בתנאי שבקשת הביטול תתקבל אצל המועדון לפחות 7 ימים, שאינם ימי מנוחה, טרם מועד המשחק הנקוב על הכרטיס. מסכום ההחזר הכספי בגין ביטול כל כרטיס ינוכו, עבור כל כרטיס אשר בוטל, דמי ביטול בסך של 100 ₪ או 5% ממחיר הכרטיס, הנמוך מביניהם.
6. 2.כרטיסים או מנויים שנרכשו בעסקת מכר מרחוק (כהגדרתה בחוק הגנת הצרכן, תשמ"א-1981) על ידי אדם עם מוגבלות, אזרח ותיק או עולה חדש, ניתן לבטל בתוך 4 חודשים מיום ביצוע העסקה, בהצגת מסמך המעיד על כך שהרוכש הוא אדם עם מוגבלות, אזרח ותיק או עולה חדש. בביטול כאמור, יחולו הוראות סעיפים 2.4-2.5 לעיל, בשינויים המחוייבים.
  1. סוגי מנויים
1. 3.רוכשי המנויים רשאים לבחור בין 2 סוגי מנויים, אשר יקנו זכויות שונות למחזיקים בהם, בין היתר, במקרה של ביטול משחק יורוליג ו/או הגבלת מספר הצופים בהיכל, כמפורט בתקנון זה:
1. 1. 3.מנוי "50/50".
2. 1. 3.מנוי למפרסמים (מיועד ללקוחות המעוניינים לרכוש חבילת פרסום ביחד עם המנוי).
2. 3.במידה שיבוטל משחק יורוליג שהקבוצה אמורה היתה לשחק בהיכל ו/או במקרה שיוגבל מספר הצופים במשחק יורוליג שהקבוצה משחקת בהיכל, אזי המנוי יהיה זכאי לזכויות הבאות, בהתאם לסוג המנוי שרכש:
 
במקרה של ביטול משחק יורוליג בהיכל במקרה של הגבלת מספר הצופים במשחק יורוליג בהיכל
מנוי "50/50" המנוי יהיה זכאי להחזר כספי או לזיכוי (לפי בחירת המנוי) בהתאם לנוסחה הבאה: 50% מהסכום ששולם בפועל עבור המנוי, לחלק במספר משחקי היורוליג שהמועדון אמור היה לשחק בהיכל בעונה עבורה נרכש המנוי. ההחזר יינתן בנפרד בגין כל משחק יורוליג כאמור שבוטל. לדוגמה: במידה שעלות המנוי היא 2000 ₪, ובאותה עונה צפויים היו להתקיים 17 משחקי יורוליג בהיכל, יקבל המנוי החזר או זיכוי של 58.82 ₪ עבור כל משחק יורוליג כאמור שבוטל (2000 כפול 50%= 1000. לחלק ב-17= 58.82). המנוי יהיה זכאי לקדימות בכניסה למשחק יורוליג שהוגבל בו מספר הצופים, כמפורט בסעיף 5.6 להלן.
מנוי למפרסמים המנוי יהיה זכאי להחזר כספי או לזיכוי (לפי בחירת המנוי) בהתאם לנוסחה הבאה: הסך המשויך למחיר המנוי מתוך מחיר העסקה הכולל (מנוי +פרסום), לחלק במספר משחקי היורוליג שהמועדון אמור היה לשחק בהיכל בעונה עבורה נרכש המנוי. ההחזר יינתן בנפרד בגין כל משחק יורוליג כאמור שבוטל. לדוגמה: במידה שהסך המשויך למחיר המנוי מתוך מחיר העסקה הכולל הוא 2000 ₪, ובאותה עונה צפויים היו להתקיים 17 משחקי יורוליג בהיכל, יקבל המנוי החזר או זיכוי של 117.64 ₪ עבור כל משחק יורוליג כאמור שבוטל (2000 לחלק ב-17= 117.64). יובהר כי במקרה של ביטול משחק (יורוליג או ליגה ישראלית), לא יינתן החזר כספי עבור הסך המשויך לפרסום מתוך מחיר העסקה הכולל, שכן הפרסום יעשה באמצעים דיגיטליים. המנוי יהיה זכאי לקדימות בכניסה למשחק יורוליג שהוגבל בו מספר הצופים, כמפורט בסעיף 5.6 להלן.
 
  1. כללי התנהגות בהיכל
1. 4.יש להקפיד על ישיבה במקום המסומן בכרטיס או במנוי בלבד. אין באמור כדי למנוע מהמועדון להעביר מחזיק ממקום מושבו למושב אחר, בין בגין הפרת אחת מהוראות התקנון על ידי המחזיק ובין מכל סיבה אחרת.
2. 4.חל איסור מוחלט להיכנס לאזורים שונים מאלה המופיעים על גבי הכרטיס או המנוי ("אזור" = "שער"), או לעבור בין האזורים בזמן השהות בהיכל, ככל שהדבר לא הותר במפורש על ידי המועדון ו/או הסדרנים (לדוגמה: מחזיק כרטיס או מנוי לאזור "אולם 2" אינו רשאי להיכנס לאזור "אולם 11", מחזיק כרטיס או מנוי לאזור ה"יציע" אינו רשאי להיכנס לאזור ה"אולם", מחזיק כרטיס או מנוי לאזור ה"אולם" אינו רשאי להיכנס לאזור ה"פרקט", וכיו"ב).
3. 4.המחזיק מתחייב לציית להוראות סדרני אירוע הספורט, מנהלי אירוע הספורט, מנהלי הביטחון, המאבטחים והשוטרים בתחומי ההיכל וסביבתו.
4. 4.הכניסה להיכל מותנית בבדיקה ביטחונית (על גופו וחפציו של המחזיק) והמחזיק נותן הסכמתו לכך.
5. 4.מחזיק לא יהיה רשאי להיכנס להיכל, וניתן יהיה למנוע את כניסתו להיכל או להוציאו מההיכל, בכל אחד מהמקרים הבאים:
1. 5. 4.המחזיק נמצא, או נחזה להיות, תחת השפעת אלכוהול או סמים.
2. 5. 4.המחזיק מתנהג או נחזה כמי שצפוי להתנהג באופן אלים או מזיק או באופן שעלול לגרום מטרד למחזיקים אחרים או באופן שעלול לפגוע בשלום הציבור או בבריאות הציבור או באופן שעשוי לשבש את הסדר הציבורי בהיכל.
3. 5. 4.המחזיק נושא איזה מהאמצעים הנקובים בסעיפים 4.8 ו-4.10-4.13 להלן.
4. 5. 4.המחזיק אינו מקיים אחת או יותר מהוראות תקנון זה.
5. 5. 4.המחזיק אינו מקיים את הוראות הדין.
6. 5. 4.ככל שהוטלו מגבלות על כניסה להיכל ו/או צפייה במשחק (למשל: קיום משחק ללא קהל, מגבלה על מספר הנכנסים להיכל, חובת עטיית מסכות מיגון על הפנים וכיו"ב).
6. 4.בכל אחד מהמקרים המפורטים בסעיף 4.5 לעיל, המחזיק לא יהיה זכאי, בגין מניעת כניסתו לאולם, להחזר כספי ו/או לפיצוי כלשהו, למעט במקרים המפורטים בסעיף 3.2 לעיל, והוא מוותר בזאת מראש באופן סופי ומוחלט על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה מכל סוג שהוא כנגד המועדון ו/או מי מטעמו.
7. 4.אין לנקוט מעשי אלימות או לאיים פיזית או מילולית בתחומי ההיכל ובסביבותיו.
8. 4.אסורה כל התבטאות שיש בה משום איום, גזענות, השפלה, אלימות, קריאה לאלימות, לשון הרע או שימוש בשפה בוטה בהיכל או בסביבתו, וכן אסורים כל שלט ו/או דגל ו/או אמצעי אחר הכוללים ו/או המשמיעים התבטאות כאמור. כמו-כן, אסור להכניס לתחומי ההיכל כל שלט ו/או דגל שיש בהם משום תעמולה פוליטית ו/או תעמולה בנושאים אחרים השנויים במחלוקת.
9. 4.חל איסור כניסה לשדה המשחק, לפני המשחק, במהלכו ולאחריו.
10. 4.חל איסור להכניס לתחומי ההיכל "חפץ אסור" כהגדרתו בחוק איסור אלימות בספורט, תשס"ח-2008, לרבות כלי ירייה, חומר נפץ, סכין, אולר, חומר מסוכן, מכלול האמצעים הכימיים שהפעלתם גורמת לקולות נפץ, עשן או אור, לרבות חזיזים וכיוצא בכל אלה, וכן כל חפץ אחר שיש בו או בשימוש שיעשה בו כדי לפגוע בשלום הציבור, בבטיחות או בסדר הציבורי. לא ניתן לאחסן  או להפקיד נשק במקום.
11. 4.אסור להכניס לתחומי ההיכל שילוט אשר אין לגביו אישור מעכב בעירה ממהנדס בטיחות מורשה. כל שומר ו/או נציג המועדון ו/או ההיכל יהיו רשאים לדרוש הצגת האישור האמור וללא הצגתו, למנוע את הכנסת השילוט האמור להיכל ו/או לדרוש את הוצאתו מההיכל ולנקוט בכל האמצעים הנדרשים כדי להוציא מתחומי ההיכל שילוט כאמור.
12. 4.חל איסור על הכנסת שתייה בפחיות, בבקבוקי פלסטיק ובבקבוקי זכוכית להיכל.
13. 4.חל איסור על הכנסת מצלמות ו/או ציוד הקלטה להיכל. הכנסת טלפונים ניידים להיכל מותרת לצורך שימוש אישי ופרטי בלבד.
14. 4.מחזיק לא יתעד, יקליט, יעביר, יפיץ או ימכור (או יסייע לאדם אחר בתיעוד, הקלטה, העברה, הפצה או מכירה של) כל צליל, תמונה ו/או תיאור של ההיכל או המשחק (ואף לא תוצאה ו/או סטטיסטיקות של המשחק) למעט לשם שימושו הבלעדי, הפרטי והאישי (שימוש אשר, למען הסר ספק ולשם הדוגמה בלבד, לא יכלול תיעוד, הקלטה, העברה, הפצה או מכירה של כל צליל, תמונה ו/או תיאור של ההיכל למטרה מסחרית כלשהי). אסור בתכלית האיסור להפיץ באמצעות האינטרנט, הרדיו, הטלוויזיה או כל אמצעי מדיה אחר (קיים או עתידי), כל צליל, תמונה, מידע, תיאור, תוצאה ו/או סטטיסטיקות של המשחק במלואו או בחלקו, או לסייע לאדם אחר בביצוע פעולות אלה בין בתמורה ובין ללא קבלת תמורה.
15. 4.חל איסור על עישון בחלק כלשהו של ההיכל, למעט במקומות המיועדים לכך במפורש.
16. 4.חל איסור על ישיבה במעברים או עמידה מתמשכת בשטחי ישיבה ו/או במעברים.
17. 4.חל איסור על השלכת חפץ אשר עלול לגרום פגיעה או נזק לאדם ו/או לרכוש ו/או עלול לגרום לשיבוש המשחק.
18. 4.חל איסור על מרמה ו/או שימוש לרעה בכרטיס ו/או במנוי, לרבות ספסרות או שימוש "כפול" בכרטיס (דהיינו, שימוש ו/או ניסיון לעשות שימוש בכרטיס על מנת לאפשר ליותר מאדם אחד להיכנס להיכל באמצעות הכרטיס ו/או המנוי).
19. 4.מבלי לגרוע מכל זכות אחרת המוקנית למועדון, המועדון שומר לעצמו את הזכות, במקרה של הפרה של איזו מהוראות תקנון זה, לנקוט באחד או יותר מהצעדים הבאים: 1) ליתן אזהרה; 2) שלא לכבד את הכרטיס ו/או המנוי ו/או להחרימו ו/או לבטלו; 3) לנקוט בכל אמצעי משפטי ו/או חוקי אחר כנגד אותו אדם.
  1. הגבלת אחריות
1. 5.המועדון לא יהיה אחראי בשום צורה ואופן כלפי מחזיק כרטיס אשר לא יוכל להיכנס להיכל עקב אי הגעתו במועד מכל סיבה שהיא, או עקב סגירת דלתות על פי הוראות כוחות הביטחון ו/או הוראות משרד הבריאות.
2. 5.המועדון לא יהיה אחראי בשום צורה ואופן להפרעה שתיגרם – אם וככל שתיגרם – למחזיק כרטיס בצפיית המשחק עקב מיקומו של המושב ו/או עקב התנהגות ו/או פעולות של מחזיקים אחרים.
3. 5.שירותים הניתנים על ידי ההיכל ו/או צדדים שלישיים בהיכל ובסביבתו (כגון דוכני מזון), ניתנים על ידי אותם גורמים ובאחריותם בלבד, והמועדון אינו אחראי להם.
4. 5.למען הסר ספק מובהר כי המועדון אינו מציג מצג כלשהו ואינו מתחייב כי הקבוצה תעפיל לשלב כלשהו או למשחק כלשהו במסגרת הליגה הישראלית ו/או הגביע הישראלי ו/או במפעל אירופאי כלשהו (לרבות במסגרת טורניר היורוליג) ו/או בכל טורניר אחר.
5. 5.המחזיק מאשר כי ידוע לו שהתקיימותם של המשחקים (חלק מהם או במלואם) בעונת המשחקים הספציפית תלויה בצדדים שלישיים, כגון מנהלת הליגה, היורוליג, בעלי זכויות שידור, רשויות המדינה (לרבות משרד הבטחון ומשרד הבריאות) וכיו"ב. המועדון אינו מתחייב כי כלל משחקי הקבוצה בעונת המשחקים יתקיימו בפועל או יתקיימו ללא מגבלות (כגון מגבלות על מספר הצופים) או כי המשחק יתקיים במועד ובמקום הרשום על גבי הכרטיס ו/או במועד ובמקום הרשום בפרסום כלשהו, והמחזיקים מתבקשים להתעדכן טרם ההגעה למשחק בפרסומים של הקבוצה באמצעי המדיה השונים.
6. 5.במידה שיוטלו על משחק (אחד או יותר) מגבלות על מספר הצופים, תינתן קדימות בכניסה למשחק לאוכלוסיות הבאות, לפי הסדר המוצג מטה:
1. 6. 5.הקצאה של 300 המקומות הראשונים למועדון, בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי.
2. 6. 5.הקצאה של עד 1,200 המקומות הבאים לרוכשי המנוי למפרסמים, בהתאם לסדר מועד הרכישה של אותו מנוי בכל אזור בהיכל (להלן: "רשימת המנויים למפרסמים"). יובהר, כי במידה שיוטלו מגבלות על מספר הצופים במשך יותר ממשחק אחד, ובעקבות אותן מגבלות לא תתאפשר כניסה לכלל רוכשי המנויים למפרסמים, אזי מחזיק שקיבל קדימות לפי סעיף קטן זה במשחק אחד, יעבור לסוף רשימת המנויים למפרסמים במשחק הבא.
3. 6. 5.הקצאה של יתר המקומות הנותרים (ככל שנותרו) לרוכשי מנוי "50/50", בהתאם לסדר מועד הרכישה של המנויים בכל אזור בהיכל (להלן: "רשימת מנויי "50/50""). יובהר, כי במידה שיוטלו מגבלות על מספר הצופים במשך יותר ממשחק אחד, ובעקבות אותן מגבלות לא תתאפשר כניסה לכלל רוכשי מנויי "50/50", אזי מחזיק שקיבל קדימות לפי סעיף קטן זה במשחק אחד, יעבור לסוף רשימת מנויי "50/50" במשחק הבא.
7. 5.מבלי לגרוע מכלליות האמור, המועדון שומר לעצמו את הזכות לערוך שנויים במועד ו/או מיקום המשחק ו/או להגביל את מספר הנכנסים להיכל.
8. 5.ידוע למחזיק כי במקרה שיחולו הגבלות על מספר הנכנסים להיכל (מכל סיבה שהיא) ו/או הגבלות אחרות (כגון הגבלות מטעם משרד הבריאות על שמירת מרחק מינימלי בין צופים וכיו"ב), עשוי לחול שינוי במקום הישיבה הנקוב על הכרטיס/המנוי של המחזיק, בהתאם לשיקול דעתם המוחלט של המועדון ו/או הסדרנים בהיכל, לרבות העברת המחזיק לאזור אחר בהיכל ברמת מחיר שונה מזו שנרכשה על ידי המחזיק (ואף ברמת מחיר נמוכה יותר). המחזיק לא יהיה זכאי, בגין שינוי מקום הישיבה כאמור, להחזר כספי ו/או לפיצוי כלשהו, והוא מוותר בזאת מראש באופן סופי ומוחלט על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה מכל סוג שהוא כנגד המועדון ו/או מי מטעמו.
9. 5.במקרה של שינוי במועד משחק (להבדיל מביטולו), הכרטיסים שנרכשו לאותו המשחק יהיו תקפים גם למועד החדש. במידה שמחזיק כרטיס אינו מעוניין לממש את הכרטיס שרכש במועד החדש, הוא יהיה רשאי לקבל זיכוי לרכישת כרטיס במועד אחר באותה עונת משחקים (על בסיס מקום פנוי), בתנאי שיפנה למועדון בכתב ובצירוף פרטים מלאים לפחות 7 ימי עסקים בטרם המועד החדש.
10. 5.המועדון לא יהיה אחראי בשום צורה ואופן במקרה בו, מסיבות אשר אינן תלויות במועדון (ובכלל זה מסיבות של כוח עליון, סיבות ביטחוניות לרבות מלחמה, עימותים מזויינים ואירועי טרור, מגפות ו/או מחלות, סיבות הנוגעות לשמירה על בריאות ושלום הציבור, שביתות והשבתות וכן מסיבות התלויות בהחלטות של גורמים מוסמכים לרבות החלטות של איגוד הכדורסל ו/או מנהלת הליגה ו/או רשויות היורוליג ו/או פיב"א ו/או יול"ב ו/או רשויות המדינה (כגון משרד הבריאות ו/או משרד הבטחון ו/או משטרת ישראל)), איזה ממשחקיה של הקבוצה לא יתקיים, יתקיים ללא קהל או יתקיים עם מגבלות על מספר הצופים או לא יתקיים בהיכל או במועד הנקוב על הכרטיס, ועקב כך תימנע מהמחזיק האפשרות לצפות במשחקה של הקבוצה.
11. 5.ידוע למחזיק כי הכניסה להיכל בו מתקיים אירוע ספורטיבי עם קהל עשויה להיות כרוכה בסיכונים שונים, ובכלל זה פגיעה משחקן, מאביזרים במגרש (לרבות כדור המשחק), פגיעות מצופים אחרים וכן סיכונים בריאותיים. מחזיק הכרטיס מאשר כי חרף סיכונים אלה הוא מעוניין להיכנס להיכל ולצפות במשחק וכי והוא נוטל על עצמו את האחריות לכל אירוע מסוג זה ולתוצאותיו.
  1. פרטיות, מאגרי מידע וקבלת חומר שיווקי
1. 6.לשם רכישת כרטיס ו/או מנוי, המחזיק נדרש למסור למועדון מידע (כהגדרתו בסעיף 6.5 להלן). על הרוכש למסור פרטים מלאים ומדויקים בלבד. יובהר כי לא חלה על המחזיק כל חובה חוקית למסור את המידע וכי מסירתו תלויה בהסכמתו וברצונו, ואולם אם המחזיק לא ימסור את המידע הוא לא יוכל לרכוש את הכרטיס ו/או המנוי.
2. 6.המועדון שומר לעצמו את הזכות להקליט ו/או לשמור את השיח/ות בין נציגי המועדון לבין המחזיק, לצרכי בקרה פנימית ו/או לצורכי תיעוד, בהתאם לשיקול דעתו.
3. 6.מחזיק הכרטיס יהיה אחראי לדווח למועדון על שינויים בפרטיו האישיים ככל שהדבר נחוץ בכדי לאפשר עמו קשר תקין. המועדון לא יהיה אחראי לאי קבלת הודעות בדבר הטבות, מבצעים או כל מידע אחר בקשר עם רכישת מנויים ו/או כרטיסים כתוצאה מכך שהמחזיק לא עדכן את המועדון בדבר שינוי בפרטיו האישיים כאמור.
4. 6.ברכישת הכרטיס ו/או המנוי המחזיק מאשר קבלת חומר פרסומי ושיווקי מהמועדון ו/או גורמים אחרים אשר יעניקו למועדון שירותים או הטבות, באמצעי המדיה השונים, כגון דואר אלקטרוני והודעת מסר קצר, ולרבות באמצעות דיוור ישיר.
5. 6.המחזיק מאשר כי המידע אודותיו, לרבות פרטיו האישיים, פרטי אמצעי התשלום שלו (לרבות פרטי כרטיס האשראי), תיעוד/הקלטות השיחות עימו וכן כל נתון שיופק על סמך ניתוח המידע כאמור ("המידע") ישמר על ידי המועדון ויוחזק על ידו כמאגר מידע רשום על פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981 ("חוק הגנת הפרטיות").
6. 6.מובהר כי פרטי כרטיס אשראי של מחזיק ישמרו על מנת להקל ביצוע זיכוי עתידי למחזיק, ולא יעשה בהם כל שימוש אחר ללא אישור המחזיק.
7. 6.מובהר כי המידע (למעט פרטי כרטיס האשראי) ישמש את המועדון למטרות שיווק ומכירות של מוצרים, שירותים, הטבות וכיו"ב של המועדון ו/או גורמים אחרים אשר יעניקו למועדון שירותים ו/או הטבות וכן לצורך ביצוע פניות למחזיק מטעם המועדון או אחרים, לרבות באמצעות דיוור ישיר ו/או בכל אמצעי תקשורת שהמועדון ימצא לנכון ובכלל זאת באמצעות פקסימיליה, מערכת חיוג אוטומטי, הודעה אלקטרונית או הודעת מסר קצר וזאת למטרות פרסומת ומתן שירותים והטבות.
8. 6.המועדון יהיה רשאי להעביר מידע אודות המחזיק לגורמים אחרים אשר יעניקו למועדון שירותים ו/או הטבות על פי שיקול דעתו, וגורמים אלה יהיו רשאים להשתמש במידע כאמור לצורך אותן מטרות להן המועדון רשאי לעשות בו שימוש, כאמור לעיל ובכפוף להוראות כל דין.
9. 6.המחזיק מסכים בזאת באופן מפורש לשימוש האמור לעיל במידע ומאשר כי השימוש בו לא ייחשב כפגיעה בפרטיות המחזיק ולא יזכה אותו בכל סעד ו/או פיצוי כלשהו. המחזיק רשאי לבטל את הסכמתו זו על ידי מתן הודעה בכתב על כך למועדון שכתובתו הינה: רח' יגאל אלון 53, קומה 3, תל אביב, מיקוד 6706206 ("מען המועדון").
10. 6.מוסכם כי המידע הינו קניינו של המועדון והמחזיק מוותר בזאת על כל טענה על פי דין בגין שימוש במידע, לרבות לפי חוק הגנת הפרטיות. 
11. 6.המחזיק זכאי לבקש מן המועדון בכל עת, בהודעה בכתב למען המועדון, שמידע המתייחס אליו יימחק ממאגר המידע של המועדון.
12. 6.המחזיק זכאי לבקש מן המועדון בכל עת, בהודעה בכתב למען המועדון, שלא לקבל דברי פרסומת מהמועדון באמצעות פקסימיליה, מערכת חיוג אוטומטי, הודעה אלקטרונית או הודעת מסר קצר.
13. 6.המועדון יהיה רשאי להעביר את פרטיו האישיים של המחזיק לצדדים שלישיים ככל שתחול עליו חובה חוקית לעשות כן.
14. 6.המחזיק מאשר כי ידוע לו שבהיכל ובסביבתו מצויות מצלמות נסתרות ו/או גלויות לצרכי אבטחה ושמירת הסדר, וכן מצלמות נוספות (לשימושים מסחריים ואחרים), בין היתר מצלמות טלויזיה ועיתונות, ומצלמות מטעם המועדון.
15. 6.שימוש בכרטיס מהווה הסכמה מפורשת מצד מחזיק הכרטיס להקלטה ו/או לצילום ו/או לשידור של דמותו ו/או קולו על ידי מצלמות טלויזיה ו/או צלמים ו/או באמצעי צילום שונים (לרבות אמצעים המעבירים צילומים למסכי ענק המצויים בהיכל עצמו) בזמן שהותו בהיכל והשימוש המסחרי בהקלטה ו/או בצילום כאמור, ללא כל פיצוי כספי, לרבות לשם פעולות שיווק וקידום מכירות של המועדון.
  1. נגישות
1. 7.המועדון רואה חשיבות רבה בהנגשת המשחקים לכלל הציבור, ומשקיע משאבים רבים בביצוע התאמות ברכישת הכרטיסים ו/או בצפייה במשחקים לבעלי אנשים עם מוגבלות.
2. 7.לפניות ו/או שאלות ו/או בקשות בנושא נגישות יש לפנות בצירוף פרטים מלאים לכתובת הדוא"ל tickets@maccabi.co.il .
  1. שונות
1. 8.המועדון שומר לעצמו את הזכות להוסיף, לשנות, לגרוע ולהחליף בכל עת את כללי ונהלי תקנון זה, וזאת ללא כל הודעה מוקדמת ועל פי שיקול דעתו הבלעדי והמוחלט. החל ממועד שינויו של התקנון יחייב את המועדון רק נוסחו החדש. נוסחו המחייב של התקנון הוא זה שיהא מצוי מעת לעת במשרדי המועדון או באתר האינטרנט של המועדון שכתובתו: http://www.maccabi.co.il.
2. 8.כל סעיף מסעיפי תקנון זה עומד בפני עצמו, וגם אם ייקבע כי סעיף מסוים הינו בלתי חוקי, בטל או לא אכיף, לא ישפיע הדבר על שאר סעיפי תקנון זה.
3. 8.כל התנהגות של המועדון ו/או מי מטעמו לטובת מחזיק כרטיס או מנוי בניגוד לאמור בתקנון זה, הינה לפנים משורת הדין בלבד ולא תחשב כויתור של המועדון על האמור בתקנון זה.
4. 8.הדין החל על תקנון זה, פירושו, תוקפו, תחולתו ואכיפתו הוא דין מדינת ישראל בלבד. סמכות השיפוט הבלעדית בקשר עם תקנון זה מוקנית לבית המשפט המוסמך בעיר תל אביב יפו.
5. 8.במקרה של סתירה ו/או אי-התאמה בין הוראות תקנון זה לבין פרסומים אחרים של המועדון, תגברנה הוראות תקנון זה.
6. 8.כל הזכויות בקשר עם הכרטיס ו/או המנוי ו/או הקבוצה לרבות כל זכות קניין רוחני, סימנים מסחריים וכו' תהיינה נתונות במלואן ובאופן בלעדי למועדון.
7. 8.האמור בתקנון זה מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחיות בלבד והוראות התקנון חלות על נשים וגברים כאחד.
8. 8.פעל מחזיק בניגוד לאמור בתקנון זה, ישא באחריות המלאה והבלעדית לכך וישפה את המועדון בגין כל נזק, הפסד, אובדן או תביעה שיגרמו לה כתוצאה מכך.
9. 8.מובהר כי אין באמור בתקנון זה כדי לגרוע מהאמור בחוק איסור אלימות בספורט, תשס"ח – 2008 ותקנותיו, או מהוראות כל חוק אחר שעניינו בטיחות באירועי ספורט, וכן מהוראות לפי חוק הגנת הצרכן, תשמ"א-1981 שלא ניתן להתנות עליהן.
 
איתנו

להיות מכביסט

מצטרפים למועדון האוהדים הרשמי ונשארים הכי קרובים שיש. תוכן בלעדי, כל העדכונים לפני כולם, הזמנות לאירועים ומלא הטבות ופעילויות צהובות במיוחד

הצטרפו עכשיו!
איתנו
הטבות מכביסט
הצטרפו למועדון מכביסט
זכר
נקבה

תאריך לידה:
על ידי הרישום הנני מצהיר כי אני מעל גיל 18, מאשר את התקנון וקבלת תוכן פרסומי ועדכונים ממועדון הכדורסל מכבי תל אביב
×